WSO - PSM I st. w Radomsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Radomsku
Przejdź do treści
Szkoła


WEWNĄTRZSZKOLNY   SYSTEM   OCENIANIA  

Państwowej  Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w  Radomsku


§ 1.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku prowadzi naukę w następujących specjalnościach:
a. w sześcioletnim cyklu nauczania szkoły I st. – fortepian, skrzypce, gitara akordeon i flet poprzeczny,
b. w czteroletnim cyklu nauczania szkoły I st. – gitara, flet poprzeczny, klarnet, trąbka, waltornia, puzon, akordeon, fortepian i skrzypce.
2.  Od klasy IV cyklu 6- letniego oraz klasy III cyklu 4-letniego szkoła może wprowadzić    
     podział na:
a. dział instrumentalny,
b. dział muzykowania zespołowego.
3.  Dopuszcza się możliwość wprowadzenia wyżej wymienionych działów w klasach                             
    programowo wyższych.
4.  W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Radomsku obowiązuje:                              
    1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i   
    zatwierdzony przez dyrektora szkoły,
    2) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
    innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357),
    3) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r.   
    w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania   
    uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1285).

§ 2.
Wewnątrzszkolny System  Oceniania określa warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. G. Bacewicz w Radomsku.
System określa zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych i egzaminach oraz metody postępowania w przypadku nieobecności.

§ 3.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do efektów kształcenia określonych w podstawie kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, oraz o postępach w tym zakresie,
udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć,
udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania rozwoju,
motywowanie ucznia do dalszego postępu w nauce i zachowaniu,
dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w nauce i zachowaniu oraz  o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 4.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadza się zgodnie z przyjętym przez szkołę wewnątrzszkolnym systemem  oceniania.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,
bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole,
ustalanie ocen klasyfikacyjnych rocznych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,
przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych,  
ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,   
ustalenie innych form prezentacji umiejętności uczniów,
ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 5.
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,
sposobach informowania rodziców (opiekunów) ucznia o osiąganych wynikach,
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana  rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,
braku możliwości podwyższania oceny uzyskanej w trybie egzaminu komisyjnego.
W każdym roku szkolnym w ciągu pierwszego miesiąca pracy, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne podają informacje dotyczące wymagań edukacyjnych dotyczące:
materiału nauczania,
systemu oceniania,
organizacji procesu dydaktycznego,
planowanych egzaminów, przesłuchań, popisów, sprawdzianów czy konkursów,
sposobów współpracy nauczyciela z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1a do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom.
W przypadku trudności ucznia w przyswajaniu sobie wiadomości i umiejętności wymaganych programem nauczania, nauczyciel jest zobowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym problemie i propozycji działań zaradczych.
Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
Na początku każdego roku szkolnego dyrektor szkoły informuje uczniów i ich rodziców o konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 6.
Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
Wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
Prace kontrolne i sprawdziany uczniów powinny być przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 7.
W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części artystycznych zajęć edukacyjnych.
Decyzję o zwolnieniu ucznia z części zajęć edukacyjnych podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub lekarza specjalistę.
W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 8.
Klasyfikacje śródroczna i roczna polegają na ustalaniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania lub zaliczeniu zajęć, w których uczeń uczestniczył.
Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym pod koniec każdego semestru.
Semestr pierwszy trwa od początku roku szkolnego do ostatniego dnia przed przerwą semestralną, nie dłużej jednak niż do 31 stycznia; semestr drugi trwa od pierwszego dnia po zakończeniu semestru pierwszego do zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym.
Przed końcowym  klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są do poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych:
z zajęć edukacyjnych na 14 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej, o przewidywanej ocenie niepromującej obowiązuje pisemna forma zawiadomienia,
z zajęć edukacyjnych, z których ocena ustalana jest komisyjnie na egzaminie - bezpośrednio po egzaminie.
     5.  Bieżące, śródroczne, roczne oraz końcowe  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych              
          ustala się w stopniach według następującej skali:
stopień celujący - 6 oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne,
stopień bardzo dobry - 5 oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne,
stopień dobry - 4 oznacza, że spełnianie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się trudności w dalszym kształceniu,
stopień dostateczny - 3 oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w dalszym kształceniu,
stopień dopuszczający - 2 oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet uniemożliwi dalsze kształcenie,
stopień niedostateczny - 1 oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu dalsze kształcenie.
     6.   Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny które umożliwiają promocję                  
           zgodnie z par. 18.
     7.  Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny które nie umożliwiają promocji
    zgodnie  z par.18.
     8. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz     
    przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających   
    w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz
    jak powinien się dalej uczyć.

    9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w  dokumentacji
        przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
        albo „nieklasyfikowana”.  

§ 9.
Opis wymagań na poszczególne oceny dla grup przedmiotów i specjalności zawierają Przedmiotowe Systemy Oceniania.

§ 10.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z których ocena ustalona jest w trybie egzaminu promocyjnego.
Uczeń otrzymuje roczne  oceny klasyfikacyjne w trybie egzaminu promocyjnego z następujących zajęć edukacyjnych:
instrument główny w dziale instrumentalnym,
zespół instrumentalny w dziale muzykowania zespołowego.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uczniów kl. I. Ocenę w tym przypadku ustala nauczyciel.
Przy ustaleniu oceny z egzaminu promocyjnego uwzględnia się jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych.
Egzamin promocyjny przeprowadza „Komisja” powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko  kierownicze jako przewodniczący „Komisji”,
nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne,
nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego w przypadku współprowadzenia zajęć z zespołu instrumentalnego,
nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
Termin egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor.
Egzamin promocyjny przeprowadza się w formie praktycznej.
Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się w stopniach w/g  skali określonej w par. 34 ust.5.
Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem zajęcia edukacyjne.
Ocenę  ustala się w wyniku dyskusji na zasadzie jednomyślności. W przypadku rozbieżności ocenę ustala się jako średnią z ocen proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące  skład ‘Komisji” i zaokrągla do pełnych stopni odpowiednio w górę przy uzyskaniu co najmniej 0,5 stopnia albo w dół  przy uzyskaniu mniej niż 0,5 stopnia.
Z egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a. nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin,
b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład „Komisji”,
c. termin egzaminu,
d. imię nazwisko ucznia,
e. zadania egzaminacyjne lub program praktyczny wykonany podczas egzaminu,
f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Protokół podpisują osoby wchodzące w skąd „Komisji”. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego egzaminu w dodatkowym terminie wyznaczanym przez dyrektora szkoły, do końca danego roku szkolnego.    
W przypadkach losowych lub zdrowotnych rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. W takim przypadku roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych odpowiednio w danej klasie otrzymał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne.
Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego o którym mowa w ust.2 w następujących przypadkach:
a. choroba wymagająca dłuższej rekonwalescencji uniemożliwiającej przygotowanie się ucznia do egzaminu promocyjnego w ostatnim tygodniu ferii letnich,
b.  na wniosek nauczyciela jeżeli uczeń w okresie krótszym niż 6-tygodni przed egzaminem uczestniczył i został laureatem w konkursie regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
W przypadku zwolnienia ucznia z egzaminu promocyjnego ocenę zgodnie z ust.1-wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
Zwolnienie z egzaminu promocyjnego nie może dotyczyć klasy programowo najwyższej.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć – chór, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych o którym mowa w ust.18, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
Dyrektor szkoły na wniosek rodziców  albo pełnoletniego ucznia, może zwolnić ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli uczeń zrealizował te zajęcia w zakresie zgodnym z podstawą programową kształcenia w zawodach artystycznych szkolnictwa artystycznego, zwanej dalej „podstawą  programową”.      W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ocenę klasyfikacyjną uzyskaną przez ucznia w klasie, w której zakończyła się realizacja danych zajęć edukacyjnych.                                                                 

§ 11.
Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
Uczeń nieklasyfikowany, w przypadku gdy jego nieobecności na zajęciach                           edukacyjnych są usprawiedliwione, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
Uczeń nieklasyfikowany, z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z przyczyn nie uzasadnionych przypadkami                       losowymi, na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
Egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych wymienionych w § 10 ust. 2 przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie określonym w § 10 ust. 4. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza nauczyciel prowadzący te zajęcia.
Termin rocznego egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły.
Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół o którym mowa w par.10 ust. 11 i 12.
W przypadku nieklasyfikowania ucznia w I semestrze o konieczności przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego decyduje nauczyciel prowadzący dany przedmiot.
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

§ 12.
Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych przepisów wyznacza się egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych objętych indywidualnym programem lub tokiem nauki.

§ 13.
Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz kierownicy sekcji (w uzgodnieniu z poszczególnymi nauczycielami - członkami sekcji) mogą organizować inne formy weryfikacji umiejętności uczniów.
Sekcje skupiające nauczycieli przedmiotu głównego mogą organizować przesłuchania semestralne.
Nauczyciele zajęć teoretycznych mogą organizować sprawdziany w ciągu roku szkolnego z danych zajęć.

§ 14.
Nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych i egzaminach powinny być usprawiedliwione.
Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na egzaminie może nastąpić na podstawie:
zwolnienia lekarskiego,
pisemnego zaświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o wypadku losowym uniemożliwiającym przystąpienie do egzaminu,
innych dokumentów potwierdzających niemożność przystąpienia do egzaminu.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia dyrektor w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne i rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza inny termin egzaminu, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 10 ust. 14.
Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych może nastąpić w formie pisemnego lub ustnego usprawiedliwienia od rodziców (prawnych opiekunów).
Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność na egzaminie zaświadczeniem od rodziców lub prawnych opiekunów niezwłocznie po terminie egzaminu. Uzasadnionych przypadkach losowych nieobecność ucznia na egzaminie może być usprawiedliwiona w terminie 7 dni od daty egzaminu.
Nieusprawiedliwieni w podanym terminie skutkuje „nieklasyfikowaniem z danego                                                                                                                                                                                                                 
przedmiotu”.
Należy usprawiedliwić nieobecność na zajęciach lekcyjnych, poprzez niezwłoczne
poinformowanie nauczyciela lub sekretariat szkoły o przyczynach i przewidywanym czasie trwania nieobecności ucznia.
Nieobecność powyżej 7 dni wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnej z
uzasadnieniem i załączonym zaświadczeniem złożonym w sekretariacie szkoły w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przyjścia do szkoły po okresie nieobecności.

§ 15.
W przypadku częstych lub przedłużających się nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałej sytuacji.
W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia na trzech kolejnych zajęciach edukacyjnych nauczyciel jest zobowiązany poinformować o tym dyrektora szkoły (wpis do zeszytu nieobecności uczniów).
Dyrektor szkoły pisemnie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o jego nieobecnościach.
W przypadku braku reakcji ze strony rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor wysyła ponowny monit wraz z żądaniem osobistego wyjaśnienia przez rodziców (prawnych opiekunów) nieobecności ucznia.
W przypadku dalszego braku reakcji ze strony rodziców (prawnych opiekunów) i dalszej nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, dyrektor kieruje kolejne pismo do rodziców (prawnych opiekunów) wraz z zawiadomieniem, iż dalszy brak usprawiedliwienia nieobecności ucznia spowoduje skreślenie go z listy uczniów po upływie dwóch tygodni od daty wysłania pisma.
Czynności opisane w ust. 1-5 nie mogą trwać krócej niż 2 miesiące oraz nie dłużej niż 3 miesiące.

§ 16.
Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie zgłosił się na egzamin podlega skreśleniu z listy uczniów.
Uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć lekcyjnych danego przedmiotu obowiązkowego, nie usprawiedliwił nieobecności i nie wystąpił o egzamin klasyfikacyjny podlega skreśleniu z listy uczniów.
Skreślenia dokonuje dyrektor szkoły w trybie decyzji administracyjnej.
O skreśleniu ucznia z listy dyrektor powiadamia radę pedagogiczną na najbliższym posiedzeniu.
Od decyzji dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów z powodu nieobecności nie uzasadnionych wypadkami losowymi przysługuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) odwołanie się do rady pedagogicznej.

§ 17.
Promowanie polega na zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników klasyfikacji rocznej i obejmuje podjęcie uchwał o:
Promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły.
Promowaniu uczniów poza normalnym trybem.
Wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów.
Skreśleniu z listy uczniów.

§ 18.
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny                      
    klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego z następujących zajęć edukacyjnych:
rytmika z kształceniem słuchu,
kształcenie słuchu,
kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi,
podstawy kształcenia słuchu,
instrument główny,
zespół instrumentalny.
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego:     
  instrument główny w dziale instrumentalnym, zespół instrumentalny w dziale muzykowania
  zespołowego, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.                                                                                                                                                  

§ 19.
1.   Ustalona przez nauczyciela i zatwierdzona przez radę pedagogiczną ocena klasyfikacyjna
     roczna niedostateczna lub - w przypadku zajęć edukacyjnych wymienionych w § 18 ust. 2   
     dopuszczająca - może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie
może być zmieniona.
Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał  
łącznie nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z zajęć edukacyjnych wymienionych w § 18 ust. 2. W wyjątkowych, usprawiedliwionych przyczynami losowymi przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klasy programowo najwyższej.
Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego podejmuje rada pedagogiczna na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
6.   Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły nie później niż do dnia       
      zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
7.   Egzamin poprawkowy przeprowadza  „Komisja”, w której skład wchodzą:
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący „Komisji”,
nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne,
nauczyciel współprowadzący  zajęcia z zespołu instrumentalnego – w przypadku współprowadzenia zajęć edukacyjne z zespołu instrumentalnego,
nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
8. Nauczyciel, o którym mowa w ust.7 pkt b i c może być zwolniony z udziału w pracy
    komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
   dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć   
   edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole artystycznej       
   następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w  
   szczególności:                                                                                                                 
   a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,                               
   b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład „Komisji”,
   c. termin egzaminu,                                                                  
   d. imię i nazwisko ucznia,                                                                                             
   e. zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu,                       
   f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
10. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład „Komisji”. Do protokołu dołącza się  
   pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen.
Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego egzaminu w innym terminie, określonym przez dyrektora szkoły określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do kończ września.

§ 20.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
   szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona  
   niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, z zastrzeżeniem § 18  
   ust. 1 i 2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
   edukacyjnych, nie później niż w terminie  2 dni roboczych po zakończeniu zajęć
   dydaktyczno- wychowawczych.
    2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została      
    ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor      
    szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności     
    ucznia, odpowiednio w formie praktycznej albo pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną oceną     
    klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3.   Sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia o którym mowa w ust.2 przeprowadza się nie
później niż w terminie 5-ciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w par. 20 ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami albo pełnoletnim uczniem.
4. W skład komisji wchodzą:                                                                                            
    a. dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako     
        przewodniczący komisji,                                                                                              
    b. nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne,                                   
    c. nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego w przypadku       
       współprowadzenia zajęć z zespołu instrumentalnego,                                                                                                                       
    d. nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4b i c  może być zwolniony z udziału w pracy komisji  
  na własną prośbę lub w innych, uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor
  szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z
  tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole artystycznej następuje w
  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Ustalona przez komisję (o której mowa w ust. 2) roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. W przypadku rocznej oceny niedostatecznej (lub dopuszczającej z przedmiotów wymienionych w § 18 ust. 2, uczniowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego: jak w § 19 ust. 3.
7.  Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony sprawdzian,
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
termin sprawdzianu,
imię i nazwisko ucznia,
zadania sprawdzające lub program artystyczny wykonany podczas sprawdzianu,
ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą   
   informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
    mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
    terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 21.
Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 20 lub nie zdał egzaminu poprawkowego podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia.
Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia odpowiednio klasy albo nie wyrażeniu zgody wraz z podaniem przyczyny.  
W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.
Dyrektor szkoły skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia.
Rada pedagogiczna na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia może wyrazić zgodę na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla danej klasy w szkolnym planie nauczania w ciągu dwóch kolejnych lat w łącznym wymiarze godzin przewidzianego dla tej klasy, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia.
Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż do dnia 30 września danego roku szkolnego.
Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do 15 października danego roku szkolnego.
Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat albo nie wyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.
W przypadku wyrażeniu zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć.

§ 22.
Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre z zajęć edukacyjnych objętych programem nauczania lub osiągający sukcesy artystyczne może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego.
Promowania poza normalnym trybem dokonuje rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela przedmiotu głównego, po wysłuchaniu opinii nauczycieli pozostałych zajęć edukacyjnych obowiązujących danego ucznia.

§ 23.
 Organizacja indywidualnego programu lub toku nauki.
Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela na wniosek ucznia, rodziców (opiekunów) lub nauczyciela dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (pisemna opinia nauczyciela instrumentu o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach ucznia oraz dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń).
Odmowa następuje w drodze decyzji dyrektora. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może być klasyfikowany i promowany w ciągu całego roku szkolnego, a także może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program z zakresu dwu klas. Zezwolenia, o którym mowa w pkt. 1 udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.
Zezwolenie wygasa w przypadku:
uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego
złożenia przez ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki.
Uczeń realizujący indywidualny tok nauczania może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje tego przedmiotu (przedmiotów) do właściwej klasy i może uczęszczać na zajęcia do klasy programowo wyższej,  albo realizować program samodzielnie. Uczeń, o którym mowa w ust. 3 jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
W uzasadnionych przypadkach uczniowi mogą być przydzielone nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne.
Decyzję o przydzieleniu nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych podejmuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek ucznia, grupy uczniów, rodziców (opiekunów) lub nauczyciela.
Przydzielenie nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych na wniosek ucznia może nastąpić po konsultacji z nauczycielem przedmiotu głównego, uzasadniającej celowość podjęcia takiej decyzji.
Nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne mogą być przydzielone uczniowi, który osiąga co najmniej dobre wyniki nauczania - średnia ocen nie może być niższa niż 4,0.
Dyrektor może przydzielić zajęcia nadobowiązkowe z listy zamieszczonej w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 roku, w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

§ 24.
Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
Za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej i pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Celem pomocy udzielanej uczniom jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywnego uczenia się, w szczególności korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania.
Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela lub rodziców (prawnych opiekunów).

§ 25.
Za wzorowe wykonywanie obowiązków uczniowskich przewidziane są następujące nagrody:
pochwała ustna udzielona przez nauczyciela,
pochwała udzielona przez dyrektora szkoły z podaniem do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń,
wyróżnienie wygłoszone przez dyrektora w czasie uroczystości szkolnych,
dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe, nagrody specjalne (refundowanie kosztów wycieczek itp.),
list gratulacyjny do rodziców,
świadectwo z biało-czerwonym paskiem - promocja z wyróżnieniem,
stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne.
Za uchybienia i nieprzestrzeganie obowiązków uczniowskich przewidziane są następujące kary:
upomnienie ustne udzielone przez nauczyciela,
nagana udzielona przez nauczyciela podczas zajęć zbiorowych,
nagana udzielona przez dyrektora szkoły z podaniem do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń.
W przypadku rażącego naruszenia norm współżycia społecznego w szkole rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia z listy uczniów.
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o karze odwołać się pisemnie do dyrektora szkoły wnosząc o zbadanie zasadności kary i jej zawieszenie na okres badania tj. do 14 dni.
Wykonanie kary, o której mowa w ust. 3 może zostać wstrzymane przez dyrektora szkoły tylko w przypadku, gdy uczeń otrzyma poręczenie nauczyciela, samorządu uczniowskiego lub rady rodziców.
Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

§ 26.
Uczeń kończy Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 18.
Do ucznia, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił warunków określonych w § 18, stosuje się odpowiednio § 21.

§ 27.
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 kończy szkołę z wyróżnieniem.

Wewnątrzszkolny system oceniania został zatwierdzony Uchwałą Nr 10/2015 Rady Pedagogicznej w dniu 14.10.2015 oraz wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Nr 3/2015 z dnia 14 października 2015 r. z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.
+48 044 683 24 07
+48 044 683 24 07 (fax)
Adres szkoły:
ul. Kościuszki 14
97-500 Radomsko
psmbacewicz@interia.pl
Wróć do spisu treści