Statut szkoły - PSM I st. w Radomsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Radomsku
Przejdź do treści
Szkoła


Statut

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku


Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz U. z 2015r. poz. 357 )
 Rozporządzenia:
 Rozporządzenie Ministra Kultury  z dnia 31.08.2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. Nr 181,           poz. 1507).
 Rozporządzenie Ministra Kultury  z dnia 06.04.2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 82, poz. 761 z późniejszymi zmianami).
 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 08.04.2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 65, poz. 400).
 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16.06.2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych  (Dz. U.  Nr 142, poz. 831).
 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15.03.2012 r. w sprawie  świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 377).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26.06.2007 r.     w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U.                Nr 124, poz. 860).
 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09.12.2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 15, poz. 70).
 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29.12.2004 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 42).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009 r. w sprawie  nadzoru pedagogicznego  (Dz. U. 2009 r. Nr 168, poz. 1324).
 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych ( Dz.U. z 2015r poz. 1285 )

ROZDZIAŁ I.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku, zwana dalej "szkołą" jest szkołą muzyczną prowadzoną i nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 Siedziba szkoły mieści się w Radomsku przy ul. Kościuszki nr 14
 Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót.
Szkoła muzyczna I stopnia realizuje podstawę programową w cyklu sześcioletnim i w  cyklu czteroletnim
§ 2.
Szkoła prowadzi naukę w następujących specjalnościach:
w sześcioletnim cyklu nauczania szkoły I st. - fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, flet poprzeczny
w czteroletnim cyklu nauczania szkoły I st. - gitara, flet poprzeczny, klarnet,  trąbka, waltornia, puzon, saksofon, akordeon, fortepian, skrzypce
Od klasy IV cyklu 6-cio letniego oraz klasy III cyklu 4-letniego szkoła może wprowadzić podział  na:
a. dział instrumentalny,
b. dział muzykowania zespołowego.
Dopuszcza się możliwość wprowadzania wyżej wymienionych działów w klasach programowo wyższych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA
§ 3.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne,
 przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
 oddziaływuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury,
Szkoła Muzyczna I st. prowadzi działania ogólno-wychowawcze zawarte w Programie Wychowawczo-Opiekuńczym Szkoły
Szkoła realizuje cele, o których mowa w ust. 1, poprzez:
prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
 organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia uczniów,
 uczestniczenie w przesłuchaniach, konkursach, seminariach, warsztatach regionalnych i ogólnopolskich,
 współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej,
 organizowanie imprez z udziałem zaproszonych artystów.
Szkoła Muzyczna I st. współdziała z Jednostkami Samorządu Terytorialnego poprzez:
a.   organizowanie koncertów na terenie miasta i powiatu,
b.   udział uczniów w imprezach kulturalnych, charytatywnych itp. na terenie miasta i powiatu,
c.   współorganizowanie imprez kulturalnych i innych wymagających oprawy muzycznej w ramach procesu dydaktyczno – wychowawczego,
d.   promocję szczególnie uzdolnionych uczniów szkoły,                               
e.   występowanie z wnioskami o stypendia uczniowskie,                               
f.   informowanie szkół, w których uczą się uczniowie PSM, o ich osiągnięciach,
udostępnianie mediom informacji o działalności szkoły oraz osiągnięciach uczniów i nauczycieli,
 składanie wniosków o patronat władz miasta, bądź starostwa nad imprezami     o szerszym, pozaszkolnym zasięgu
konkursów o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim
 imprez okolicznościowych, spotkań szkoleniowych, warsztatów metodycznych.

ROZDZIAŁ III
ORGANA SZKOŁY
§ 4.
Organami szkoły są:
dyrektor,
rada pedagogiczna,
rada rodziców,
samorząd uczniowski.
§ 5.
Szkołą kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę.
Dyrektor wykonuje obowiązki oraz posiada uprawnienia określone Ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty, a w szczególności:
dysponuje budżetem szkoły,
zatwierdza plan finansowy środków specjalnych,
nadzoruje realizację planu szkoły,
decyduje w sprawach organizacji pracy szkoły, organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
decyduje o przydziale godzin nauczania i czynności dodatkowych dla nauczycieli,
decyduje w sprawie powierzania funkcji kierowniczej oraz odwoływania z niej (z wyjątkiem stanowiska dyrektora),
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli      w organizacji praktyk pedagogicznych.
Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów:
- na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów), z końcem roku szkolnego na podstawie uchwały rady pedagogicznej w związku z nieotrzymaniem promocji do następnej klasy, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
- na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
- występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim
§ 6.
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu szkoły.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W posiedzeniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek rady pedagogicznej.
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
Posiedzenia plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb. Posiedzenia mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 Przewodniczący prowadzi i przygotowuje posiedzenia rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienia wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad.
 Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie z pełnionego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności pracy szkoły.
 Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 - zatwierdzenie planu pracy szkoły,
 - podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  
 - podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 - ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 - podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 - ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.
Rada pedagogiczna opiniuje:
- organizację pracy szkoły,
- projekt planu finansowego szkoły,
- wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród           i innych wyróżnień,
- propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
- powierzanie funkcji kierowniczych (z wyjątkiem stanowiska dyrektora).
Do kompetencji rady pedagogicznej należy ponadto:
- występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
- występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie         z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole,
- dokonanie z własnej inicjatywy oceny sytuacji i stanu szkoły oraz występowanie z wnioskami do dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego szkołę w sprawach dotyczących podnoszenia jakości pracy szkoły,
- zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powoływanych przez radę pedagogiczną,
- zatwierdzanie wniosków nauczycieli w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,
- występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. W tym przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i zawiadamia o tym organ prowadzący szkołę.
Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 7.
Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców.
Rada Rodziców bierze udział w sprawach szkoły na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie rozporządzeniach oraz Statucie szkoły.
Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Rodziców  przed upływem kadencji przeprowadza się wybory uzupełniające.
Wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin uchwalony przez Radę Rodziców.
Rada Rodziców liczy 7 członków – przedstawicieli ogółu rodziców.
§ 8.
Samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem" jest organem reprezentującym ogół uczniów.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Zasady działania samorządu określa uchwalony przez uczniów regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski     i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem          i stawianymi wymaganiami,
 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 prawo zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, przyznawanie nagród z funduszy własnych oraz prawo do wnoszenia uwag dotyczących opinii władz szkoły o uczniach, udzielania poręczeń za uczniów w celu wstrzymania kary,
prawo do udziału przedstawicieli samorządu w posiedzeniach rady pedagogicznej lub w pracach komisji.
§ 9.
Dyrektorowi w wykonywaniu jego kompetencji pomagają powołani przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej:
kierownicy sekcji
Zakres kompetencji kierowników sekcji określa dyrektor szkoły w oparciu o odpowiednie przepisy.
Odwołania ze stanowisk kierowniczych dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
§ 10.
W szkole działa zespół kierowniczy powołany przez dyrektora.
 Zespół kierowniczy jest organem doradczym dyrektora.
 W skład zespołu kierowniczego wchodzą:
kierownicy sekcji,
 przedstawiciele działających w szkole związków zawodowych,
 inne osoby powołane w razie potrzeby przez dyrektora.
Zebraniom zespołu kierowniczego przewodniczy dyrektor szkoły.
§ 11.
W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności takich stowarzyszeń i organizacji wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
§ 12.
Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 Wszystkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organa szkoły, w ramach ich kompetencji i kierowane pod adresem dyrektora szkoły, organu prowadzącego
i sprawującego nadzór pedagogiczny i innych instytucji, wymagają formy pisemnej.
Przedstawiciele organów szkoły mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach innych organów szkoły.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 13.
Organizację szkoły w danym roku szkolnym określa dyrektor w arkuszach organizacyjnych szkoły na podstawie szkolnego planu nauczania i planu pracy szkoły, a zatwierdza Wizytator Regionalny Centrum Edukacji Artystycznej.
 Organizacja szkoły zawiera:
imienny wykaz pracowników szkoły z podziałem na:
stanowiska kierownicze,
 pracowników pedagogicznych,
 pracowników administracji,
 pracowników obsługi,
tygodniowy przydział godzin (w rozbiciu na poszczególne przedmioty) zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, finansowanych ze środków przydzielonych szkole,
 liczbę uczniów w poszczególnych działach, klasach i specjalnościach,
przewidywany podział na grupy, konieczny przy nauczaniu przedmiotów zespołowych.
§ 14.
Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z organizacji szkoły ustala dyrektor.
Szkoła funkcjonuje w trybie pięciodniowego tygodnia pracy.
§ 15.
Godzina lekcyjna trwa 45 min.
Rada pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania jednostki lekcyjnej, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie szkolnego planu nauczania.
§ 16.
Szkoła odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych wykonuje zadania opiekuńcze:
nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
 wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,
 uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych (ćwiczeniówki) na zasadach określonych przez dyrekcję szkoły,
 uczniowie mają prawo do korzystania z biblioteki szkolnej,
uczniowie mają prawo do wypożyczania ze szkoły instrumentu do ćwiczeń na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.
§ 17.
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 18.
Zasady rekrutacji.
Do szkoły są przyjmowani kandydaci na sześcioletni i czteroletni cykl nauczania.
 Warunkiem ubiegania się kandydatów do klasy pierwszej:
cyklu sześcioletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 5 lat i nieprzekroczenie 10 roku życia,
 cyklu czteroletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nieprzekroczenie 16 roku życia.
Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie poradnictwo obejmujące w szczególności:
informację o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole
 wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i określenie celowości wyboru przez kandydata kierunku kształcenia (specjalności).
Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata składają wniosek (kwestionariusz) o przyjęcie do szkoły w terminie od 1 stycznia do 10 maja.
 Jeżeli w danym roku kalendarzowym kandydat kończy co najmniej 5 lat, do wniosku należy załączyć:
opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w przypadku dziecka, które kończy 5 lat.
Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności.
 Badanie przydatności przeprowadza się w okresie od 15 maja do końca zajęć lekcyjnych. Terminy ustala dyrektor szkoły.
 W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
 W przypadkach uzasadnionych liczbą kandydatów, do przeprowadzenia badania przydatności przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby; przewodniczącym zespołu może być nauczyciel sprawujący funkcję kierowniczą w szkole.
 Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji,
 ustalenie zadań do wykonania przez kandydatów,
 przeprowadzenie badania przydatności,
 ustalenie ocen uzyskanych przez poszczególnych kandydatów,
 sporządzenie protokołu zawierającego listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności oraz uzyskane przez nich oceny,
 sporządzenie listy kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły oraz przekazanie listy dyrektorowi szkoły
Protokół, o którym mowa w punkcie 10 e powinien być przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia.
 Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.
 Oceny badania przydatności ustala komisja według obowiązującej w szkolnym systemie oceniania w skali ocen.
 Wynik kwalifikujący do szkoły muzycznej I stopnia, to uzyskanie co najmniej 18 punktów.
 Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wyniku kwalifikującego, ustalonego przez komisję rekrutacyjną podczas badania przydatności.
 W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący, o którym mowa w punkcie 14 jest większa, niż liczba miejsc, dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów:
konkurs ocen
 możliwości organizacyjne szkoły (liczba miejsc w poszczególnych specjalnościach instrumentalnych)
 kandydat przyjęty do szkoły winien się zgłosić na zajęcia w dniu rozpoczęcia roku szkolnego; nieusprawiedliwiona nieobecność do dnia 10 września powoduje skreślenie i przyjęcie do szkoły innego kandydata z listy kandydatów, którzy osiągnęli wynik kwalifikujący.
Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.
 W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.
 Dla kandydata, o którym mowa w punkcie 18 przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której ma być przyjęty.
 Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli szkoły; dopuszcza się, aby tę rolę spełniła komisja rekrutacyjna,   o której mowa w punktach 8-10 Regulaminu.
 Egzamin kwalifikacyjny obejmuje:
egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
 egzamin ustny z kształcenia słuchu
Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający ocenę predyspozycji i umiejętności kandydata. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły.
 Dyrektor szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.
 W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze zmianą miejsca zamieszkania dopuszcza się możliwość przyjęcia do szkoły ucznia z innej szkoły muzycznej w ciągu roku szkolnego.
W przypadku, o którym mowa w punkcie 24, stosuje się odpowiednio przepisy z punktów 19-23.

ROZDZIAŁ V
UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 19 .
Uczeń ma prawo do:
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia
 opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania własnej godności,
 życzliwego, podmiotowego sposobu traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
 swobody wyrażania myśli i przekonań,
 rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, sprawiedliwej, obiektywnej      i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,
 korzystania na zasadach ustalonych przez dyrektora szkoły z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, biblioteki,
 pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
Uczeń ma obowiązek:
systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły przystępować do egzaminów promocyjnych; w przypadku złego stanu zdrowia stwierdzonego przez lekarza lub ważnych powodów losowych termin egzaminu może zostać przez dyrektora szkoły przesunięty,
 przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów   i innych pracowników szkoły,
 dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane,
 szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie telefonu komórkowego,
 naruszenie przez ucznia zasad używania telefonu komórkowego na terenie szkoły powoduje konfiskatę telefonu i złożenie go w depozycie do czasu odbioru przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
uczniów obowiązuje strój galowy i wizytowe obuwie podczas egzaminów, występów i uroczystości szkolnych.
§ 20.
Za wzorowe wykonywanie obowiązków uczniowskich przewidziane są następujące nagrody:
pochwała ustna udzielona przez nauczyciela,
 pochwała udzielona przez dyrektora szkoły z podaniem do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń,
 wyróżnienie wygłoszone przez dyrektora w czasie uroczystości szkolnych,
 dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe, nagrody specjalne (refundowanie kosztów wycieczek itp.),
 list gratulacyjny do rodziców,
 świadectwo z biało-czerwonym paskiem - promocja z wyróżnieniem,
 stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne.
Za uchybienia i nieprzestrzeganie obowiązków uczniowskich przewidziane są następujące kary:
upomnienie ustne udzielone przez nauczyciela,
 upomnienie udzielone przez nauczyciela lub dyrektora szkoły podczas zajęć zbiorowych,
 w przypadku szczególnie drastycznych chuligańskich wybryków, należy zawiadomić policję oraz sąd dla nieletnich.
W przypadku rażącego naruszenia norm współżycia społecznego w szkole rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia z listy uczniów.
 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o karze odwołać się pisemnie do dyrektora szkoły wnosząc o zbadanie zasadności kary i jej zawieszenie na okres badania tj. do 14 dni.
 Wykonanie kary, o której mowa w ust. 3 może zostać wstrzymane przez dyrektora szkoły tylko w przypadku, gdy uczeń otrzyma poręczenie nauczyciela, samorządu uczniowskiego lub rady rodziców.
 Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku nie wystawia się oceny z zachowania. Uczniowie podlegają szkolnemu systemowi nagród i kar.
§ 21.
Organizacja indywidualnego programu lub toku nauki.
Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela na wniosek ucznia, rodziców (opiekunów) lub nauczyciela dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (pisemna opinia nauczyciela instrumentu o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach ucznia oraz dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń).
 Odmowa następuje w drodze decyzji dyrektora. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może być klasyfikowany i promowany w ciągu całego roku szkolnego, a także może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program z zakresu dwu klas. Zezwolenia, o którym mowa w pkt 1 udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.
 Zezwolenie wygasa w przypadku:
uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego
 złożenia przez ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia          o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki.
Uczeń realizujący indywidualny tok nauczania może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje tego przedmiotu (przedmiotów) do właściwej klasy i może uczęszczać na zajęcia do klasy programowo wyższej,  albo realizować program samodzielnie. Uczeń, o którym mowa w ust. 3 jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzonego w terminie ustalonym        z uczniem.
 W uzasadnionych przypadkach uczniowi mogą być przydzielone nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne.
 Decyzję o przydzieleniu nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych podejmuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek ucznia, grupy uczniów, rodziców (opiekunów) lub nauczyciela.
 Przydzielenie nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych na wniosek ucznia może nastąpić po konsultacji z nauczycielem przedmiotu głównego, uzasadniającej celowość podjęcia takiej decyzji.
 Nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne mogą być przydzielone uczniowi, który osiąga co najmniej dobre wyniki nauczania - średnia ocen nie może być niższa niż 4,0.
Dyrektor może przydzielić zajęcia nadobowiązkowe z listy zamieszczonej w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 roku, w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
§ 22.
Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
Za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej i pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Celem pomocy udzielanej uczniom jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywnego uczenia się, w szczególności korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania.
Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela lub rodziców (prawnych opiekunów).
ROZDZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY.
§ 23.
W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno - ekonomicznych, inżynieryjno - technicznych i obsługi.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
§ 24.
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą.
 Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji, wycieczek oraz imprez organizowanych przez szkołę,
 prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego:
nauczyciel jest zobowiązany do realizacji całości podstawy programowej nauczanych przedmiotów,
 nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego realizowania programu nauczania,
 do zajęć edukacyjnych nauczyciel może dobrać program nauczania ze szkolnego zestawu programów nauczania, uwzględniając możliwości uczniów i wyposażenie szkoły,
 nauczyciel może posługiwać się opracowanym przez siebie programem dopuszczonym do szkolnego zestawu programów,
 nauczyciel przedmiotów teoretycznych odpowiada za prawidłowy dobór pomocy dydaktycznych,
Pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny:
nauczyciel jest odpowiedzialny za stan techniczny, prawidłowe zabezpieczenie i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem sprzętu powierzonego jego pieczy,
 nauczyciel może zgłaszać swoje potrzeby w zakresie sprzętu i pomocy dydaktycznych lub ich naprawy do kierownika sekcji, administracji albo dyrekcji szkoły,
 nauczyciel odpowiedzialny jest za zorganizowanie sobie pracowni, w ramach finansowych możliwości szkoły,
wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
 doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej:
nauczyciel jest zobowiązany do uczestniczenia w seminariach, wykładach, konferencjach, kursach organizowanych w szkole lub poza nią zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniach poszczególnych sekcji,
 nauczyciele mogą wchodzić w skład zespołów przedmiotowych lub problemowo - zadaniowych; pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.
Nauczyciel prowadzi dokumentację przebiegu nauczania dokonując wpisów w dzienniku lekcyjnym oraz w zbiorczych katalogach ocen.
Nauczyciel przedmiotu głównego dokonuje wpisów w arkuszu ocen oraz wypełnia świadectwa promocyjne uczniów swojej klasy.
§ 25.
Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do sumiennej realizacji zadań służbowych określonych w indywidualnym przydziale czynności.
§ 26.
Nauczyciele pokrewnych specjalności tworzą zespół przedmiotowy, zwany sekcją, której pracą kieruje kierownik sekcji powołany przez dyrektora szkoły.
 W szkole działają sekcje:
Instrumentów klawiszowych,
 instrumentów strunowych,
 instrumentów dętych,
 teorii
Cele i zadania sekcji obejmują:
zorganizowanie współpracy nauczycieli dla tworzenia, opiniowania oraz uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania w oparciu o podstawę programową,
 wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,
 organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego,
 współdziałanie w organizowaniu pracowni, uzupełnieniu ich wyposażenia,
organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia uczniów sekcji.
ROZDZIAŁ VII
RODZICE
§ 27.
Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych wobec dziecka,
znajomości systemu oceniania, klasyfikowania i promowania,
rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
uzyskiwania informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia swoich dzieci,
wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły.
Formami współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci są w szczególności:
spotkania nauczycieli z rodzicami omawiające zamierzenia dydaktyczne wobec dzieci (udział w konkursach, koncertach, popisach, kursach, seminariach itp.)
udostępnienie w szkolnej gablocie przepisów dotyczących oceniania, kwalifikowania i promowania,
wywiadówki oraz rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami mające na celu informowanie o zachowaniu dziecka, postępach w nauce i ewentualnych przyczynach trudności w nauce,
doradztwo w sprawach dalszego kształcenia organizowane w miarę posiadanych przez szkołę możliwości finansowych w postaci:
indywidualnych rozmów nauczycieli z rodzicami,
 konsultacji z kierownikami sekcji, dyrekcją szkoły, zaproszonymi konsultantami z wyższych uczelni muzycznych,
 szkolne koncerty i popisy,
 prowadzenia - zwłaszcza dla młodszych uczniów - dzienniczków uczniowskich z adnotacjami o przerabianym materiale i z ewentualnymi informacjami dla rodziców,
w razie braku porozumienia w kwestiach spornych z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną rada rodziców może z inicjatywy własnej lub na wniosek organu nadzorującego wyrazić swoją opinię o pracy szkoły.
Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze winny odbywać się w okresie zakończenia semestrów.

ROZDZIAŁ VIII
SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

§ 28.
Wewnątrzszkolny System  Oceniania określa warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. G. Bacewicz w Radomsku.
System określa zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych i egzaminach oraz metody postępowania w przypadku nieobecności.

§ 29.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do efektów kształcenia określonych w podstawie kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego , które ma na celu;
a. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, oraz o postępach w tym zakresie,
b. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć,
c. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania rozwoju,
d. motywowanie ucznia do dalszego postępu w nauce i zachowaniu,
e. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w nauce i zachowaniu oraz  o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
f. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 30.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadza się zgodnie z przyjętym przez szkołę wewnątrzszkolnym systemem  oceniania.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,
bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole,
ustalanie ocen klasyfikacyjnych rocznych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,
przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych,
ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcowo rocznych  (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,   
ustalenie innych form prezentacji umiejętności uczniów,
ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 31.
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,
 sposobach informowania rodziców (opiekunów) ucznia o osiąganych wynikach,
 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana  rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 braku możliwości podwyższania oceny uzyskanej w trybie egzaminu komisyjnego.
W każdym roku szkolnym w ciągu pierwszego miesiąca pracy, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne podają informacje dotyczące wymagań edukacyjnych dotyczące:
materiału nauczania,
 systemu oceniania,
 organizacji procesu dydaktycznego,
 planowanych egzaminów, przesłuchań, popisów, sprawdzianów czy konkursów,
 sposobów współpracy nauczyciela z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1a do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom.
 W przypadku trudności ucznia w przyswajaniu sobie wiadomości i umiejętności wymaganych programem nauczania, nauczyciel jest zobowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym problemie i propozycji działań zaradczych.
 Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
Na początku każdego roku szkolnego dyrektor szkoły informuje uczniów i ich rodziców o konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych  ząjęć edukacyjnych.

§ 32.
Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 Wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym
 Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 Prace kontrolne i sprawdziany uczniów powinny być przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 33.
W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części artystycznych zajęć edukacyjnych.
 Decyzję o zwolnieniu ucznia z części zajęć edukacyjnych podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczeniach ucznia w tych zajęciach wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub lekarza specjalistę.
W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 34.
Klasyfikacje śródroczna i roczna polegają na ustalaniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania lub zaliczeniu zajęć, w których uczeń uczestniczył.
 Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym pod koniec każdego semestru.
 Semestr pierwszy trwa od początku roku szkolnego do ostatniego dnia przed przerwą semestralną, nie dłużej jednak niż do 31 stycznia; semestr drugi trwa od pierwszego dnia po zakończeniu semestru pierwszego do zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym.
 Przed końcowym  klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są do poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych:
z zajęć edukacyjnych na 14 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej; o przewidywanej ocenie niepromującej obowiązuje pisemna forma zawiadomienia
 z zajęć edukacyjnych, z których ocena ustalana jest komisyjnie na egzaminie - bezpośrednio po egzaminie.
Bieżące, śródroczne, roczne oraz końcowe  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  ustala się w stopniach według następującej skali:
stopień celujący - 6 oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne,
 stopień bardzo dobry - 5 oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne,
 stopień dobry - 4 oznacza, że spełnianie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się trudności w dalszym kształceniu
 stopień dostateczny - 3 oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w dalszym kształceniu,
 stopień dopuszczający - 2 oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet uniemożliwi dalsze kształcenie,
 stopień niedostateczny - 1 oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu dalsze kształcenie.
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny które umożliwiają promocję zgodnie z par. 44.
 Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny które nie umożliwiają promocję zgodnie z par.44 .
 Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w  dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.  

§ 35.
Opis wymagań na poszczególne oceny dla grup przedmiotów i specjalności zawierają Przedmiotowe Systemy Oceniania.

§ 36.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z których ocena ustalona jest w trybie egzaminu promocyjnego.
 Uczeń otrzymuje roczne  oceny klasyfikacyjne w trybie egzaminu promocyjnego z następujących zajęć edukacyjnych:
instrument główny w dziale instrumentalnym,
 zespół instrumentalny w dziale muzykowania zespołowego.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uczniów kl. I. Ocenę w tym przypadku ustala nauczyciel.
 Przy ustaleniu oceny z egzaminu promocyjnego uwzględnia się jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych.
 Egzamin promocyjny przeprowadza „Komisja” powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko  kierownicze jako przewodniczący „Komisji”,
 nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne,
 nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego w przypadku współprowadzenia zajęć z zespołu instrumentalnego,
  nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych..
Termin egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor.
 Egzamin promocyjny przeprowadza się w formie praktycznej
 Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się w stopniach w/g  skali. określonej w par. 34 ust.5
 Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem zajęcia edukacyjne.
 Ocenę  ustala się w wyniku dyskusji na zasadzie jednomyślności. W przypadku rozbieżności ocenę ustala się jako średnią z ocen proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące  skład ‘Komisji” i zaokrągla do pełnych stopni odpowiednio w górę przy uzyskaniu co najmniej 0,5 stopnia albo w dół  przy uzyskaniu mniej niż 0,5 stopnia.
 Z egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a .nazwę  zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin,
b .imiona i nazwiska osób wchodzących w skład „Komisji”
c. termin egzaminu,
d. imię i nazwisko ucznia,
e. zadania egzaminacyjne lub program praktyczny wykonany podczas egzaminu,
f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 Protokół podpisują osoby wchodzące w skąd „Komisji”. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego egzaminu w dodatkowym terminie wyznaczanym przez dyrektora szkoły, do końca danego roku szkolnego.    
 W przypadkach losowych lub zdrowotnych rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. W takim przypadku roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
 Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych odpowiednio w danej klasie otrzymał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne.
 Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego o którym mowa w ust.2 w następujących przypadkach:
a. choroba wymagająca dłuższej rekonwalescencji uniemożliwiającej przygotowanie się ucznia do egzaminu promocyjnego w ostatnim tygodniu ferii letnich.
b.  na wniosek nauczyciela jeżeli uczeń w okresie krótszym niż 6-tygodni przed egzaminem uczestniczył i został laureatem w konkursie regionalnym , ogólnopolskim, międzynarodowym.
 W przypadku zwolnienia ucznia z egzaminu promocyjnego ocenę zgodnie z ust.1-wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
 Zwolnienie z egzaminu promocyjnego nie może dotyczyć klasy programowo najwyższej.
 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć – chór, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych o którym mowa w ust.18, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
Dyrektor szkoły na wniosek rodziców  albo pełnoletniego ucznia, może zwolnić ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli uczeń zrealizował te zajęcia w zakresie zgodnym z podstawą programową kształcenia w zawodach artystycznych szkolnictwa artystycznego, zwanej dalej „podstawą  programową”. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ocenę klasyfikacyjną uzyskaną przez ucznia w klasie w której zakończyła się realizacja danych zajęć edukacyjnych                                                                 

§ 37.
1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany, z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
3. Uczeń nieklasyfikowany, w przypadku gdy jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych są usprawiedliwione może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z przyczyn nie uzasadnionych przypadkami losowymi, na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
5. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych wymienionych w § 36 ust. 2 przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie określonym w § 36 ust. 5. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza nauczyciel prowadzący te zajęcia.
6. Termin rocznego egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły.
7. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół o którym mowa w par.36 ust. 11 i 12.
9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w I semestrze o konieczności przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego decyduje nauczyciel prowadzący dany przedmiot.
10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

§ 38.
Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych przepisów wyznacza się egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych objętych indywidualnym programem lub tokiem nauki.

§ 39.
Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz kierownicy sekcji (w uzgodnieniu z poszczególnymi nauczycielami - członkami sekcji) mogą organizować inne formy weryfikacji umiejętności uczniów.
 Sekcje skupiające nauczycieli przedmiotu głównego mogą organizować przesłuchania semestralne.
Nauczyciele zajęć teoretycznych mogą organizować sprawdziany w ciągu roku szkolnego z danych zajęć.

§ 40.
Nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych i egzaminach powinny być usprawiedliwione.
 Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na egzaminie może nastąpić na podstawie:
zwolnienia lekarskiego,
 pisemnego zaświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o wypadku losowym uniemożliwiającym przystąpienie do egzaminu,
 innych dokumentów potwierdzających niemożność przystąpienia do egzaminu.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia dyrektor w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne i rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza inny termin egzaminu, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 36 ust. 14)
 Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych może nastąpić w formie:
Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność na egzaminie zaświadczeniem od rodziców lub prawnych opiekunów niezwłocznie po terminie egzaminu. Uzasadnionych przypadkach losowych nieobecność ucznia na egzaminie może być usprawiedliwiona w terminie 7 dni od daty egzaminu.
Nieusprawiedliwienie w podanym terminie skutkuje „nieklasyfikowaniem z danego przedmiotu”.
 Należy usprawiedliwić nieobecność na zajęciach lekcyjnych, poprzez niezwłoczne poinformowanie nauczyciela lub sekretariat szkoły o przyczynach i przewidywanym czasie trwania nieobecności ucznia.
Nieobecność powyżej 7 dni wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnej z uzasadnieniem i załączonym zaświadczeniem złożonym w sekretariacie szkoły w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przyjścia do szkoły po okresie nieobecności.

§ 41.
W przypadku częstych lub przedłużających się nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałej sytuacji.
 W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia na trzech kolejnych zajęciach edukacyjnych nauczyciel jest zobowiązany poinformować o tym dyrektora szkoły (wpis do zeszytu nieobecności uczniów).
 Dyrektor szkoły pisemnie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o jego nieobecnościach.
 W przypadku braku reakcji ze strony rodziców  (prawnych opiekunów) dyrektor wysyła ponowny monit wraz z żądaniem osobistego wyjaśnienia przez rodziców (prawnych opiekunów) nieobecności ucznia.
 W przypadku dalszego braku reakcji ze strony rodziców (prawnych opiekunów) i dalszej nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych dyrektor kieruje kolejne pismo do rodziców (prawnych opiekunów) wraz z zawiadomieniem, iż dalszy brak usprawiedliwienia nieobecności ucznia spowoduje skreślenie go z listy uczniów po upływie dwóch tygodni od daty wysłania pisma.
Czynności opisane w ust. 1-5 nie mogą trwać krócej niż 2 miesiące oraz nie dłużej niż 3 miesiące

§ 42.
Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie zgłosił się na egzamin podlega skreśleniu z listy uczniów.
 Uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć lekcyjnych danego przedmiotu obowiązkowego, nie usprawiedliwił nieobecności i nie wystąpił o egzamin klasyfikacyjny podlega skreśleniu z listy uczniów.
 Skreślenia dokonuje dyrektor szkoły w trybie decyzji administracyjnej.
 O skreśleniu ucznia z listy dyrektor powiadamia radę pedagogiczną na najbliższym posiedzeniu.
Od decyzji dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów z powodu nieobecności nie uzasadnionych wypadkami losowymi przysługuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) odwołanie się do rady pedagogicznej.

§ 43.
Promowanie polega na zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników klasyfikacji rocznej i obejmuje podjęcie uchwał o:
Promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły.
 Promowaniu uczniów poza normalnym trybem.
 Wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów.
Skreśleniu z listy uczniów.

§ 44.
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zastrzeżeniem ust. 2.
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego z następujących zajęć edukacyjnych:
rytmika z kształceniem słuchu,
kształcenie słuchu,
kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi,
podstawy kształcenia słuchu,
instrument główny,
zespół instrumentalny.
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego: instrument główny w dziale instrumentalnym, zespół instrumentalny w dziale muzykowania zespołowego, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.                                                                                                                                                  

§ 45.
Ustalona przez nauczyciela i zatwierdzona przez radę pedagogiczną ocena klasyfikacyjna roczna niedostateczna lub - w przypadku zajęć edukacyjnych wymienionych w § 44 ust. 2 dopuszczająca - może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.
Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał łącznie nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z zajęć edukacyjnych wymienionych w § 44 ust. 2. W wyjątkowych, usprawiedliwionych przyczynami losowymi  przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klasy programowo najwyższej.
 Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego podejmuje rada pedagogiczna na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
 Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły nie później niż  do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 Egzamin poprawkowy przeprowadza  „Komisja”, w której skład wchodzą;  
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący „Komisji”,
 nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne,
 nauczyciel współprowadzący  zajęcia z zespołu instrumentalnego – w przypadku współprowadzenia zajęć edukacyjne z zespołu instrumentalnego,
 nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt b i c może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym że  powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole artystycznej następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład „Komisji”,
c .termin egzaminu,
d. imię i nazwisko ucznia,
e. zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu,
f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 Protokół podpisują osoby wchodzące w skład „Komisji”. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen.
Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego egzaminu w innym terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie póżniej niż do kończ września.

§ 46.
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, z zastrzeżeniem § 44 ust. 1 i 2. Zastrzeżenia zgłasza się  od dnia ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie później niż w terminie  2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej albo pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną  oceną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 Sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia o którym mowa w ust.2 przeprowadza się nie później niż w terminie 5-ciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w par 46 ust. 1.Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami albo pełnoletnim uczniem.
 W skład komisji wchodzą:
a. dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b. nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne,
c. nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego w przypadku współprowadzenia zajęć z zespołu instrumentalnego uczniem dane zajęcia edukacyjne,
d. nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć.
 Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4b i c  może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole artystycznej następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 Ustalona przez komisję (o której mowa w ust. 2) roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. W przypadku rocznej oceny niedostatecznej (lub dopuszczającej z przedmiotów wymienionych w § 44 ust. 2, uczniowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego: jak w § 45 ust. 3 Statutu.
 Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony sprawdzian,
 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 termin sprawdzianu,
 imię i nazwisko ucznia,
  zadania sprawdzające lub program artystyczny wykonany podczas sprawdzianu,
  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 Do protokółu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 47.
Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 46 lub nie zdał egzaminu poprawkowego podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że rada pedagogiczna na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia wyrazi zgodę na powtarzanie klasy, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia
 Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia odpowiednio klasy albo nie wyrażeniu zgody wraz z podaniem przyczyny.  
 W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.
 Dyrektor szkoły skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia.
 Rada pedagogiczna na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia może wyrazić zgodę na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla danej klasy w szkolnym planie nauczania w ciągu dwóch kolejnych lat w łącznym wymiarze godzin przewidzianego dla tej klasy, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia.
 Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż do dnia 30 września danego roku szkolnego.
 Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do 15 października danego roku szkolnego.
 Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat albo nie wyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.
W przypadku wyrażeniu zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć.   

§ 48.
Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre z zajęć edukacyjnych objętych programem nauczania lub osiągający sukcesy artystyczne może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego.
Promowania poza normalnym trybem dokonuje rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela przedmiotu głównego po wysłuchaniu opinii nauczycieli pozostałych zajęć edukacyjnych obowiązujących danego ucznia.

§ 49.
Uczeń kończy Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 44.
Do ucznia, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił warunków określonych w § 44, stosuje się odpowiednio § 47.

§ 50.
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego kończy szkołę z wyróżnieniem.

ROZDZIAŁ IX
BIBLIOTEKA SZKOLNA

§ 51.
Zadania biblioteki
Biblioteka szkolna jest integralną częścią PSM st. I im. G. Bacewicz w Radomsku.
 Uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, oraz uczniom innych placówek działających przy szkole.
Służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą

§ 52.
Organizacja biblioteki
Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, oraz środki finansowe na działalność biblioteki,
 zarządza skontrum zbiorów biblioteki
w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania

§ 53.
Lokal
Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia - wypożyczalni.

§ 54.
Zbiory
Biblioteka gromadzi następujące materiały:
nuty przewidziane w programie nauczania na poszczególne instrumenty
 podręczniki do zajęć teoretycznych
 książki biograficzne o kompozytorach
 wydawnictwa encyklopedyczne
 słowniki
 programy nauczania dla nauczycieli
 środki audiowizualne
 materiały służące dokształcaniu nauczycieli
Rozmieszczenie zbiorów w większości przypadków opiera się o klasyfikację UKD

§ 55.
Pracownicy biblioteki
Biblioteką kieruje bibliotekarz.
 Zadania pracownika są ujęte w planie biblioteki.
 Zasady zatrudnienia bibliotekarza określają odrębne przepisy.
Pracownik biblioteki odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki

§ 56.
Finansowanie wydatków
Wydatki biblioteki finansowanie są z budżetu szkoły na podstawie zasad rachunkowości.
Działalność biblioteki może być dotowana przez radę rodziców i innych ofiarodawców.

§ 57.
Czas pracy biblioteki
Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez pięć dni w tygodniu.
 Okres udostępniania zostaje ograniczony w czasie skontrum.
Czas otwarcia biblioteki jest ustalony w porozumieniu z dyrekcją i wynosi sześć godzin dziennie.

§ 58.
Zadania i obowiązki bibliotekarza
Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni.
 Prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej dotyczącej biblioteki, jej zbiorów i czytelnictwa.
 Współpraca zespołu uczniów (Samorząd Uczniowski) z biblioteką.
 Współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w zakresie potrzeb materiałowych, jak i rozwijania zainteresowań oraz pomocy w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
 Odpowiedzialność za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów.
 Sporządzenie planu pracy oraz rocznego sprawozdania.
 Składanie wniosków do dyrektora szkoły o uzupełnienie zbiorów.
 Prowadzenie dziennika pracy biblioteki, księgi inwentarzowej, rejestrów ubytków, ewidencji wypożyczeń.
 Doskonalenie warsztatu pracy.
Samokształcenie.

§ 59.
Praca organizacyjno-techniczna
Gromadzenie zbiorów - zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami.
 Ewidencja zbiorów - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 Opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne).
Selekcja zbiorów (materiały zbędne i zniszczone).

§ 60.
Prawa i obowiązki czytelników
Uczeń lub pracownik szkoły ma prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki.
 Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone pozycje.
 Korzystający z biblioteki może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 W stosunku do osób przetrzymujących materiały mogą być zastosowane kary zgodnie z ustaleniami rady pedagogicznej.
 W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych pozycji czytelnik rozlicza się z biblioteką w oparciu o regulamin biblioteki.
 Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. W przypadku konieczności przedłużenia tego terminu należy uzgodnić to z bibliotekarzem.
 Uczniowie lub pracownicy opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów.
 Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
Do obowiązków nauczycieli należy uświadamianie uczniom konieczności przestrzegania regulaminu biblioteki (zwrotu wypożyczonych pozycji, bądź rozliczenia za pozycje zagubione lub zniszczone).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 61.
Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści:
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I st. im. Grażyny Bacewicz, 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 14
Zasady użycia pieczęci określają odrębne przepisy.
§ 62.
Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
§ 63.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 64.
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy wg zasad rachunkowości.
Działalność PSM I st. im. G. Bacewicz w Radomsku może być dofinansowana przez dobrowolne wpłaty jako darowizna z przeznaczeniem na rzecz szkoły.
§ 65.
Procedura postępowania w sprawach skarg i wniosków.
Procedura postępowania w sprawach skarg i wniosków
1. Dyrektor  szkoły przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków.
2. Przyjmujący skargi i wnioski sporządza notatkę zawierającą:
datę wniesienia skargi;
 imię, nazwisko i adres składającego skargę;
 zwięzłe określenie sprawy;
 nazwisko osoby do której będzie kierowana sprawa;
 imię i nazwisko przyjmującego skargę;
 podpis składającego skargę.
3. Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie oraz rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje sekretarz szkoły, który:
prowadzi rejestr skarg i wniosków;
 udziela zgłaszającym się w sprawie skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwiania sprawy;
 organizuje przyjęcie składającego skargę przez dyrektora;
 opracowuje analizy dotyczące rozpatrywania i załatwiania spraw.
4. Jeżeli  szkoła nie jest właściwą instytucją do rozpatrzenia skargi, sekretarz szkoły niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni – przekazuje skargę właściwemu organowi i jednocześnie zawiadamia o tym skarżącego.
5. Skarga powinna być rozpatrzona bez zwłoki, a jeśli konieczne są uzgodnienia lub przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, powinna być załatwiona w terminie:
jednego miesiąca od daty wpłynięcia;
 dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego, jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana
6. W razie niemożności załatwienia sprawy w ciągu miesiąca dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomić skarżącego o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.
7. Pisemne zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku powinno zawierać: numer sprawy; wskazanie, w jaki sposób sprawa została załatwiona; podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia sprawy.
8. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje dyrektor szkoły.

§ 66.
Nowelizacja statutu
Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.
 Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest rada pedagogiczna.
 Dopuszcza się 3 nowelizacje statutu, po czym tworzy się tekst jednolity.
 Z dniem zatwierdzenia znowelizowanego statutu tracą moc zapisy statutu dotychczas obowiązującego.
Nowo zatwierdzony statut opatrzony jest adnotacją "Statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu  ……  oraz wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły ….."

Statut szkoły został zatwierdzony Uchwałą Nr 9/2015 Rady Pedagogicznej w dniu 01.10.2015 oraz wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Nr 1/2015 z dnia 1 października 2015 r.
+48 044 683 24 07
+48 044 683 24 07 (fax)
Adres szkoły:
ul. Kościuszki 14
97-500 Radomsko
psmbacewicz@interia.pl
Wróć do spisu treści