Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczniów oraz ich rodziców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:
 

Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku z siedzibą przy ul. Kościuszki 14, tel. 44 683 24 07, e-mail: sekretariat@psmradomsko.pl

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Jacka Majaka, z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: iod@psmradomsko.pl

Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców przetwarzane będą w celu:

 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych i innych zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7.09.1991r. – o systemie oświaty, ustawy z dnia 15.04.2011r. o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym w szczególności dla zapewnienia uczniowi nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny), zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO 
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym np. wyróżnianie uczniów za ich osiągnięcia edukacyjne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO 
 • w pozostałych przypadkach dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, m.in. w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi pocztowe, ubezpieczeniowe, podmioty organizujące konkursy i inne wydarzenia kulturalne i edukacyjne, w których uczeń bierze udział; dane możemy przekazać czasowo podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań; przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja systemów lub hosting danych; część danych (np. wizerunek) może być publikowana w serwisach społecznościowych (Facebook); publikacja danych na portalu społecznościowym Facebook wiąże się z koniecznością ich transferu do serwisu zarządzanego przez Facebook Inc.

Dane osobowe przetwarzane w celu: 

 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych będą przechowywane przez okres ich edukacji w szkole oraz archiwizowane zgodnie z przepisami prawa 
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia będą przechowywane nie dłuższej niż 1 miesiąc 
 • Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych 

Podanie danych osobowych w celu: 

 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym
 • promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem danych dotyczących ucznia w publikowanych informacjach o wydarzeniach, w których brał udział 

Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania

Uczniów

Nauczycieli

Grupy wiekowe

LAT HISTORII

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku

Adres: 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 14

Telefon: 44 683 24 07

Email: sekretariat@psmradomsko.pl

Godziny otwarcia: Pon-Pt: 7:00 - 21:00

Skip to content