Rekrutacja - PSM I st. w Radomsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Radomsku
Przejdź do treści

Rekrutacja

Informacja o warunkach przyjęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku


Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.
Badanie uzdolnień   kandydatów do nauki w roku szkolnym 2019/2020    odbędzie się   27   i   28 maja  2019 r.

Badane są m.in.:
1. słuch muzyczny
2. poczucie rytmu,
3. pamięć muzyczna,
4. predyspozycje do gry na instrumencie,
5. wskazane jest przygotowanie przez kandydata krótkiej piosenki.

Od marca do 15 maja każdego roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2019, poz. 686) sekretariat przyjmuje niżej wymienione dokumenty:
1. kwestionariusz wypełniony i podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły,
2. podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły,
3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w dwóch szkołach,
4. w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej (gdy dziecko kończy 7 lat lub więcej, dokument nie jest wymagany).

Wszelkich informacji w sprawie przyjęcia do szkoły udziela sekretariat Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz w Radomsku,  ul. Kościuszki 14, tel. 44 683 24 07.Dokumenty dla kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz w Radomsku:

1.Wniosek o przyjęcie. (Uwaga: plik do pobrania - drukować dwustronnie!)

2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I st.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Regulamin rekrutacji

do Państwowej Szkoły Muzycznej  I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. 2019 poz. 686)

1. Do szkoły są przyjmowani kandydaci na sześcioletni i czteroletni cykl nauczania.

2. Warunkiem ubiegania się kandydatów do klasy pierwszej:
a. cyklu sześcioletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 6 lat i nieprzekroczenie 10 roku życia,
b. cyklu czteroletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nieprzekroczenie 16 roku życia.

3. Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie poradnictwo obejmujące w szczególności:
a. informację o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole
b. wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i określenie celowości wyboru przez kandydata kierunku kształcenia (specjalności).

4. Rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata składają wniosek (kwestionariusz) o przyjęcie do szkoły od 1 lutego i nie póżniej, niż do dnia poprzedzającego wyznaczony termin badania przydatności.

5. Jeżeli w danym roku kalendarzowym kandydat kończy co najmniej 6 lat, do wniosku należy załączyć opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

6. Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności.

7. Badanie przydatności przeprowadza się w okresie od dnia 1 marca do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego. Terminy ustala dyrektor szkoły.

8. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

9. W przypadkach uzasadnionych liczbą kandydatów, do przeprowadzenia badania przydatności przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby; przewodniczącym zespołu może być nauczyciel sprawujący funkcję kierowniczą w szkole.

10. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a. podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji,
b. ustalenie zadań do wykonania przez kandydatów,
c. przeprowadzenie badania przydatności,
d. ustalenie ocen uzyskanych przez poszczególnych kandydatów,
e. sporządzenie protokołu zawierającego listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności oraz uzyskane przez nich oceny,
f. sporządzenie listy kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły oraz przekazanie listy dyrektorowi szkoły.

11. Protokół, o którym mowa w punkcie 10-e powinien być przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia.

12. Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

13. Oceny badania przydatności ustala komisja według obowiązującej w szkolnym systemie oceniania 25-punktowej skali.

14. Wynik kwalifikujący do szkoły muzycznej I stopnia, to uzyskanie co najmniej 18 punktów.

15. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wyniku kwalifikującego, ustalonego przez komisję rekrutacyjną podczas badania przydatności.

16. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący, o którym mowa w punkcie 14 jest większa, niż liczba miejsc, dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów:
a. konkurs ocen,
b. możliwości organizacyjne szkoły (liczba miejsc w poszczególnych specjalnościach instrumentalnych),
c. kandydat przyjęty do szkoły winien się zgłosić na zajęcia w dniu rozpoczęcia roku szkolnego; nieusprawiedliwiona nieobecność do dnia 10 września powoduje skreślenie i przyjęcie do szkoły innego kandydata z listy kandydatów, którzy osiągnęli wynik kwalifikujący.

17. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

18. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

19. Dla kandydata, o którym mowa w punkcie 18 przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której ma być przyjęty.

20. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli szkoły; dopuszcza się aby tę rolę spełniła komisja rekrutacyjna, o której mowa w punktach 8-10 Regulaminu.

21. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje:
a. egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
b. egzamin ustny z kształcenia słuchu.

22. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający ocenę predyspozycji i umiejętności kandydata. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły.

23. Dyrektor szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.

24. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze zmianą miejsca zamieszkania dopuszcza się możliwość przyjęcia do szkoły ucznia z innej szkoły muzycznej w ciągu roku szkolnego.

25. W przypadku o którym mowa w punkcie 24, stosuje się odpowiednio przepisy z punktów 19-23.


+48 044 683 24 07
+48 044 683 24 07 (fax)
Adres szkoły:
ul. Kościuszki 14
97-500 Radomsko
psmbacewicz@interia.pl
Wróć do spisu treści