Regulamin rekrutacji

Szanowni Państwo,

Zapraszamy i zachęcamy Dzieci i Młodzież, do rozpoczęcia nauki w naszej szkole. Jeśli chcesz nauczyć się grać  na instrumencie,  tańczyć,  śpiewać, poznać nowych  przyjaciół, odkryć swoje talenty i możliwości, występować na scenie, jeździć  na koncerty, cieszyć się muzyką, tworzyć –  nasza  wyjątkowa  szkoła jest właśnie dla Ciebie i czeka na Ciebie !! Jesteśmy jedyną artystyczną szkołą w Radomsku.

Wnioski prosimy wypełniać i przesyłać drogą elektroniczną. Godzinę i dzień przesłuchania (badania przydatności) ustali z Państwem telefonicznie pracownik sekretariatu. W razie pytań bardzo prosimy o kontakt pod nr tel. 44 683 24 07.

Terminy badania przydatności to 24 i 25 maja 2021  r. Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie internetowej.

Życzę Wszystkim Kandydatom powodzenia,
dużo zdrowia i serdecznie pozdrawiam
Agnieszka  Michalska

Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności

Badane są m.in.:
1. słuch muzyczny
2. poczucie rytmu,
3. pamięć muzyczna,
4. predyspozycje do gry na instrumencie,
5. wskazane jest przygotowanie przez kandydata krótkiej piosenki.

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9  kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do  publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2019, poz. 686)  sekretariat przyjmuje niżej wymienione dokumenty:
1.  wniosek wypełniony i podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) – do  pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły,
2. podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły,
3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w dwóch szkołach,
4. w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej  o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej (gdy  dziecko kończy 7 lat lub więcej, dokument nie jest wymagany).

Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku

Podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w  sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i  publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów  szkół do innych. (Dz. U. 2019 poz. 686)


1. Do szkoły są przyjmowani kandydaci na sześcioletni i czteroletni cykl nauczania.

2. Warunkiem ubiegania się kandydatów do klasy pierwszej:
a. cyklu sześcioletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 6 lat i nieprzekroczenie 10 roku życia,
b. cyklu czteroletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nieprzekroczenie 16 roku życia.

3. Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie poradnictwo obejmujące w szczególności:
a. informację o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole
b.  wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i określenie  celowości wyboru przez kandydata kierunku kształcenia (specjalności).

4.  Rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata składają  wniosek (kwestionariusz) o przyjęcie do szkoły od 1 lutego i nie  póżniej, niż do dnia poprzedzającego wyznaczony termin badania  przydatności.

5. Jeżeli w danym roku kalendarzowym kandydat kończy co najmniej 6 lat, do wniosku należy załączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

6. Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności.

7.  Badanie przydatności przeprowadza się w okresie od dnia 1 marca do  najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego. Terminy ustala  dyrektor szkoły.

8. W celu  przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, dyrektor szkoły  powołuje spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole komisję rekrutacyjną  i wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

9.  W przypadkach uzasadnionych liczbą kandydatów, do przeprowadzenia  badania przydatności przewodniczący komisji może powołać spośród  członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby;  przewodniczącym zespołu może być nauczyciel sprawujący funkcję  kierowniczą w szkole.

10. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a. podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji,
b. ustalenie zadań do wykonania przez kandydatów,
c. przeprowadzenie badania przydatności,
d. ustalenie ocen uzyskanych przez poszczególnych kandydatów,
e.  sporządzenie protokołu zawierającego listę kandydatów, którzy  przystąpili do badania przydatności oraz uzyskane przez nich oceny,
f.  sporządzenie listy kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do  przyjęcia do szkoły oraz przekazanie listy dyrektorowi szkoły.

11. Protokół, o którym mowa w punkcie 10e. powinien być przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia.

12.  Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień  muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

13. Oceny badania przydatności ustala komisja według obowiązującej w szkolnym systemie oceniania 25-punktowej skali.

14. Wynik kwalifikujący do szkoły muzycznej I stopnia, to uzyskanie co najmniej 18 punktów.

15.  Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie  wyniku kwalifikującego, ustalonego przez komisję rekrutacyjną podczas  badania przydatności.

16. W przypadku  gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący, o którym  mowa w punkcie 14 jest większa niż liczba miejsc, dyrektor podejmuje  decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły z uwzględnieniem dodatkowych  kryteriów:
a. konkurs ocen,
b. możliwości organizacyjne szkoły (liczba miejsc w poszczególnych specjalnościach instrumentalnych),
c.  kandydat przyjęty do szkoły winien się zgłosić na zajęcia w dniu  rozpoczęcia roku szkolnego; nieusprawiedliwiona nieobecność do dnia 10  września powoduje skreślenie i przyjęcie do szkoły innego kandydata z  listy kandydatów, którzy osiągnęli wynik kwalifikujący.

17. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

18. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

19.  Dla kandydata, o którym mowa w punkcie 18 przeprowadza się egzamin  kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom  umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której ma być  przyjęty.

20. Egzamin kwalifikacyjny  przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli  szkoły; dopuszcza się aby tę rolę spełniła komisja rekrutacyjna, o  której mowa w punktach 8-10 Regulaminu.

21. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje:
a. egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
b. egzamin ustny z kształcenia słuchu.

22.  Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół  zawierający ocenę predyspozycji i umiejętności kandydata. Komisja  przekazuje protokół dyrektorowi szkoły.

23.  Dyrektor szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności  podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.

24.  W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze zmianą  miejsca zamieszkania dopuszcza się możliwość przyjęcia do szkoły ucznia z  innej szkoły muzycznej w ciągu roku szkolnego.

25. W przypadku o którym mowa w punkcie 24, stosuje się odpowiednio przepisy z punktów 19-23.

Uczniów

Nauczycieli

Grupy wiekowe

LAT HISTORII

PSM I st. im. Grażyny Bacewicz w Radomsku

Adres: Radomsko, ul. Kościuszki 14

Telefon: 48 44 683 24 07

Email: psmbacewicz@interia.pl

Godziny otwarcia: Pon-Pt: 12:00 - 20:00

Skip to content