Regulamin rekrutacji

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice

Warunki rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku na rok szkolny 2022/2023
Badanie predyspozycji kandydatów do PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Radomsku odbędzie się 06.06.2022 r. i 07.06.2022 r.

Szczegółowe warunki rekrutacji zawiera Regulamin Rekrutacji do PSM I stopnia im. G. Bacewicz (w załączniku na stronie szkoły).

Badanie predyspozycji polega na sprawdzeniu poziomu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Kryteria oceny:

1. SŁUCH

a. Zaśpiewanie fragmentu ulubionej piosenki;

b. Odtwarzanie pojedynczych dźwięków powtarzanie głosem po usłyszeniu zagranego dźwięku na klawiaturze lub zaśpiewanego głosem;

c. Powtarzanie motywów melodycznorytmicznych powtarzanie głosem po uprzednim zagraniu na klawiaturze lub zaśpiewaniu;

d. Porównywanie melodii (taka sama, inna);

e. Porównywanie akordów (taki sam, inny);

f. Rozpoznawanie ilości dźwięków w akordzie (jeden, dwa, dużo);

2. POCZUCIE RYTMU – Powtarzanie rytmów wyklaskanie po uprzednim wyklaskaniu lub wystukaniu, porównywanie motywów rytmicznych (takie same, różne).

3. PAMIĘĆ MUZYCZNA m.in. zapamiętywanie krótkich motywów melodycznorytmicznych.

W badaniu brane są pod uwagę warunki psychofizyczne kandydata w celu rekomendacji najbardziej odpowiedniego instrumentu.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych 13.06.2022 r.

Ogłoszenie listy przyjętych 18.07.2022 r.

Uwaga!

Lista zakwalifikowanych oznacza, że kandydat spełnia podstawowe wymagane warunki niezbędne do nauki w szkole muzycznej. Nie jest tożsama z lista przyjętych. Po ostatecznym przyjęciu brany jest pod uwagę wynik badania predyspozycji oraz możliwości organizacyjne szkoły. Listy wywieszane są w szkole na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9  kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do  publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2019, poz. 686)  sekretariat przyjmuje niżej wymienione dokumenty:
1.  wniosek wypełniony i podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) – do  pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły,
2. podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły,
3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w dwóch szkołach,
4. w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej  o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej (gdy  dziecko kończy 7 lat lub więcej, dokument nie jest wymagany).

Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku

Regulam rekrutacji – zobacz tutaj

Uczniów

Nauczycieli

Grupy wiekowe

LAT HISTORII

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku

Adres: 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 14

Telefon: 44 683 24 07

Email: sekretariat@psmradomsko.pl

Godziny otwarcia: Pon-Pt: 7:00 - 21:00

Skip to content