ODO - PSM I st. w Radomsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Radomsku
Przejdź do treści

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych.


Z dniem 25.05.2018r. zgodnie z realizacją art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO Administrator Danych, przekazuje Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw z tym związanych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 14, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Agnieszkę Michalską.

Pozyskane dane osobowe przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określony celu i w niezbędnym zakresie zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, powołanym przez Administratora jest Jacek Barański do którego można kierować pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych na adres e-mail:kiki320@op.pl jak również korespondencyjnie na adres Administratora .

Zebrane dane osobowe przez Administratora przetwarzane są w celu/celach:

-wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze określonych przez przepisy prawa;

-realizacji umów zawartych przez Administratora z podmiotami świadczącymi usługi na jego rzecz i którym te dane zostaną powierzone z zachowaniem przepisów prawa obecnie obowiązującymi;

-w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały pozyskane przez Administratora a po tym czasie archiwizowane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany jak również dane nie będą profilowane.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę taką można skierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
+48 044 683 24 07
+48 044 683 24 07 (fax)
Adres szkoły:
ul. Kościuszki 14
97-500 Radomsko
psmbacewicz@interia.pl
Wróć do spisu treści