Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej psmradomsko.pl.

Data publikacji strony internetowej: 30.03.2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niektóre pliki do pobrania dostępne są w postaci dokumentów pdf.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  dyrektor Agnieszka Michalska, adres poczty elektronicznej psmbacewicz@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 44 683 24 07.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Dane adresowe siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Radomsku dostępne są w stopce każdej ze stron serwisu oraz w sekcji: KONTAKT

 

PROCEDURA SKARGOWO-WNIOSKOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://bip.brpo.gov.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku znajduje się przy ulicy Kościuszki 14. Pomieszczenia Szkoły mieszczą się w dwóch budynkach: budynek główny i budynek Sali koncertowej w podwórku.

Do budynku głównego prowadzą 2 wejścia:

  • główne wejście do Szkoły od strony ulicy Kościuszki,

  • wejście drugie do Szkoły z podwórka (parkingu).

Przy budynku głównym Szkoły znajduje się brama wjazdowa i podwórko z miejscami do parkowania dla pracowników i rodziców przywożących uczniów do szkoły. Od miejsc parkingowych do drzwi wejściowych do budynku głównego i do budynku sali koncertowej prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Główne wejście do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomsku od strony ulicy Kościuszki znajduje się na podwyższeniu (jeden schodek); po lewej stronie przed drzwiami wejściowymi, na wysokości 1,5 m umieszczony jest dzwonek, w przypadku zamkniętych drzwi otwiera je wyznaczony pracownik.

Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia. Po wejściu do budynku, znajduje się podwyższenie (trzy stopnie) i krótki wąski korytarz prowadzący do korytarza głównego na parterze, oddzielony drzwiami.

Budynek główny posiada 2 piętra; w korytarzu znajdują się schody na I piętro do sekretariatu, gabinetu dyrektora, biblioteki, księgowości i do sali lekcyjnych i dalej schody na drugie piętro do sali lekcyjnych. Budynek nie posiada windy.

Budynek sali koncertowej w podwórku jest budynkiem parterowym, posiada jedno wejście bezpośrednio z chodnika połączonego z parkingiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomsku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Korytarze w budynku nie posiadają progów.

Żaden z pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomsku nie posługuje się językiem migowym. Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego.

 

APLIKACJE MOBILNE: nie dotyczy

Uczniów

Nauczycieli

Grupy wiekowe

LAT HISTORII

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku

Adres: 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 14

Telefon: 44 683 24 07

Email: sekretariat@psmradomsko.pl

Godziny otwarcia: Pon-Pt: 7:00 - 21:00

Skip to content